I. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) ma na celu zapewnienie praw Państwa (zwanym dalej Kupującym) oraz UAB TERAcorp (zwanym dalej Sprzedawcą) sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.lampalawa.pl (zwanym dalej Sklepem), w celu określenia obowiązków i odpowiedzialności obu stron oraz innych postanowień związanych z zakupem i sprzedażą towarów w Sklepie.

1.2. Szczegółowe informacje o Sprzedawcy towarów znajdują się w sekcji „Kontakty” e-Sklepu.

1.3. Regulamin obowiązuje, gdy Kupujący w jakikolwiek sposób lub w formie korzysta ze Sklepu elektronicznego: zapoznaje się z asortymentem towarów oferowanym w Sklepie, sporządza zamówienie na towary, podaje dane osobowe lub inne, dokonuje płatności za zamówiony towar, przyjmuje towar, zapoznaje się z informacją w Sklepie i/lub wszelkich innych czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu elektronicznego i ofertami w nim przekazywanymi przez Sprzedawcę.

1.4. Przed skorzystaniem ze Sklepu elektronicznego i ofert przedstawionych w nim przez Sprzedawcę, Kupujący musi dokładnie przeczytać i zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Kupując towary w e-Sklepie potwierdza, że wyraża zgodę na stosowanie niniejszego Regulaminu.

1.5. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, gdy szkoda lub inne negatywne konsekwencje wynikną z tego, że Kupujący nie zapoznał się z regulaminem, zaleceniami lub informacjami przekazanymi przez e-Sklep, mimo że miał taką możliwość.

1.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie poprzez opublikowanie zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji i obowiązują dla wszystkich transakcji po publikacji.

II. Zawarcie umowy

2.1. Umowy kupna i sprzedaży towarów (dalej – Umowy) w Sklepie elektronicznym zawierane są w formie elektronicznej. Przy zawieraniu niniejszych Umów z Kupującymi Sprzedający kieruje się Kodeksem Cywilnym Republiki Litewskiej oraz Zarządzeniem Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej nr. 258 „Zasady sprzedaży towarów i świadczenia usług przy zawieraniu umów za pomocą środków komunikacji”.

2.2. Prawo do zakupu w e-Sklepie Sprzedawcy mają: aktywne osoby fizyczne; małoletni w wieku od czternastu do osiemnastu lat tylko za zgodą rodziców lub opiekunów, chyba że mają własne dochody; osoby prawne; a także upoważnieni przedstawiciele wszystkich wyżej wymienionych osób. Kupujący wyrażający zgodę na niniejszy Regulamin potwierdza, że posiada prawo do zakupów w e-Sklepie Sprzedawcy.

2.3. Umowę kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą i wchodzi w życie z chwilą, gdy Kupujący po utworzeniu Koszyka w e-Sklepie, podając adres dostawy/odbioru oraz inne niezbędne dane, wybrał formę płatności oraz przeczytał i potwierdził jego kliknięciem linku „Potwierdź zamówienie”. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z całością lub częścią Regulaminu, nie może składać zamówienia na towar.

2.4. Po zawarciu Umowy kupna-sprzedaży, Sprzedawca dodatkowo przesyła Kupującemu automatyczne powiadomienie elektroniczne o otrzymaniu złożonego przez Kupującego zamówienia, z wyszczególnionym w nim towarem, jego dokładnym numerem i ceną oraz przypisanym numerem zamówienia. Zawiadomienie do Kupującego wysyłane jest na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Kupującego lub złożonym formularzu zamówienia.

2.5. Za niniejszy Regulamin, który stanowi integralną część Regulaminu, uważa się opisy Dostawy, Płatności i Zwrotu towaru publikowane w Sklepie Internetowym, informacje o Sprzedawcy, a także elektroniczne zawiadomienie o odbiorze otrzymane przez Sprzedawcę, jest nieodłączną częścią Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2.6. Każda Umowa zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Kupującym a Sprzedającym jest przechowywana w bazie Sklepu internetowego.

2.7. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym obowiązuje do czasu pełnego wypełnienia zobowiązań stron wynikających z Umowy lub do czasu jej rozwiązania w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

III. Towary i ich ceny

3.1. Charakterystyka każdego sprzedawanego produktu jest wskazana w opisie zamieszczonym w Sklepie internetowym przy danym produkcie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli kolor, kształt lub inne parametry towaru dostępnego w Sklepie internetowym nie odpowiadają rzeczywistemu kolorowi, kształtowi lub innym parametrom towaru ze względu na cechy i (lub) ustawienia używanego monitora przez Kupującego.

3.2. Sprzedawca ma prawo do zmiany oferty i ceny towaru w Sklepie elektronicznym w każdym czasie bez powiadamiania Kupującego.

3.3. Cena każdego sprzedanego produktu jest podana w euro i wskazana w Sklepie elektronicznym przy danym produkcie, utworzonym w zamówieniu Kupującego oraz w elektronicznym zawiadomieniu o przyjęciu zamówienia przesłanym przez Sprzedawcę Kupującemu. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży towaru w momencie złożenia Sprzedającemu zamówienia Kupującego.

IV. Płatność za towar

4.1. Kupujący płaci za towar i jego dostawę za pośrednictwem systemu płatności „Paysera”.

V. Dostawa Towarów

5.1. Towar dostarczany jest w imieniu Kupującego przez Sprzedawcę lub przez firmę świadczącą usługi kurierskie w imieniu Sprzedawcy (dalej – Kurier). Dostawa towarów odbywa się na całym terytorium Polski. Towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Kupującego podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia.

5.2. W przypadku dostawy towaru obowiązuje następująca opłata za dostawę:

5.2.1. koszty dostawy na terenie Polski ponosi Kupujący.

5.3. Sprzedający dostarcza towar Kupującemu zgodnie z warunkami podanymi w opisach towaru. Terminy te mają charakter wstępny i nie mają zastosowania w przypadku, gdy wymaganego towaru nie ma w magazynie Sprzedającego, a Kupujący jest poinformowany o braku zamówionego towaru. Jednocześnie Kupujący wyraża zgodę na to, że w wyjątkowych przypadkach dostawa towaru może zostać opóźniona z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z Kupującym i uzgodnienia warunków dostawy. Termin dostawy towaru zaczyna biec po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty od Kupującego za towar i jego usługi dostawy.

5.4. We wszystkich przypadkach Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towaru, jeżeli Towar nie zostanie dostarczony Kupującemu lub zostanie dostarczony z opóźnieniem z winy Kupującego.

5.5. Jeżeli dostawa towaru opóźnia się o więcej niż 30 dni roboczych bez winy Kupującego, a strony nie uzgodnią przedłużenia dostawy lub wymiany zamówionego towaru na podobny lub inny towar w e-Sklepie, Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy, a wpłacone pieniądze Sprzedający w ciągu 5 dni kalendarzowych po odstąpieniu od Umowy obowiązuje się zwrócić Kupującemu . Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności lub na inny rachunek Kupującego wskazany w oświadczeniu Kupującego o odstąpieniu od Umowy.

5.6. Towar dostarczany jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w terminie uzgodnionym z Kupującym.

5.7. Jeżeli z winy Kupującego lub okoliczności zależnych od Kupującego, towar nie został dostarczony Kupującemu (przedstawicielu Kupującego)  lub nie został dostarczony w uzgodnionym terminie (np. adres wskazany przez Kupującego jest pomylny, Kurier nie znalazł Kupującego (przedstawiciela Kupującego) pod adresem który był ukazany przez Kupującego) Sprzedający lub w jego imieniu Kurier dodatkowo skontaktuje się z Kupującym i uzgodni z nim nowy, odpowiedni dla obu stron termin dostawy. Za taką ponowną dostawę towaru Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego uiszczenia dodatkowej opłaty za dostawę. Jeżeli Kupujący nie przyjmie bezzasadnie towaru i w trakcie jego ponownej dostawy, uważa się, że Kupujący odstąpił od Umowy, a zamówienie Kupującego zostanie anulowane poprzez poinformowanie Kupującego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zwrotu wpłaconych pieniędzy Kupującemu lub w ciągu 5 dni kalendarzowych po odmowie zawarcia Umowy zwrotu pieniędzy, potrącając od zwracanej kwoty wszystkie podatki od dostawy towaru. Pieniądze są zwracane na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.

5.8. Po dostarczeniu towaru na adres wskazany przez Kupującego, towar zostanie przekazany Kupującemu lub innej osobie na adres wskazany przez Kupującego. Kupujący potwierdza, że ​​rozumie, iż osoba znajdująca się pod wskazanym przez Kupującego adresem dostawy (zwana dalej przedstawicielem Kupującego) będzie uważana za osobę odpowiednią do odbioru towaru.

5.9. Po dostarczeniu towaru Kupujący (przedstawiciel Kupującego) wraz ze Sprzedającym lub Kurierem, który dostarczył towar muszą sprawdzić stan przesyłki (czy opakowanie nie jest pogniecione, mokre, podarte lub w inny sposób uszkodzone zewnętrznie), asortyment, ilość i jakość towaru. W przypadku zauważenia naruszenia wyglądu przesyłki i/lub towaru, rozbieżności w asortymencie i/lub ilości towaru, Kupujący (przedstawiciel Kupującego) musi to odnotować w dostarczonym potwierdzeniu dostawy (faktura, list przewozowy lub inny podobny dokument) przez Sprzedawcę lub Kuriera i napisać i wspólnie ze Sprzedawcą lub Kurierem podpisać przesyłkę w dowolnej formie i/lub raport o naruszeniu/niezgodności produktu. Jeżeli Kupujący (przedstawiciel Kupującego) nie wykonał tych czynności w obecności Sprzedającego lub Kuriera, Kupującemu nie przysługuje prawo do dochodzenia wobec Sprzedającego roszczeń z tytułu naruszenia wyglądu przesyłki i/lub towaru, niezgodności w zakres i/lub ilość. Naruszenia/rozbieżności stwierdzone przy przekazaniu towaru będą usuwane zgodnie z procedurą i warunkami uzgodnionymi pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

5.10. Jeżeli Kupujący (przedstawiciel Kupującego) podpisze potwierdzenie dostawy (fakturę VAT, list przewozowy lub inny podobny dokument) bez uwag, uważa się, że towar został dostarczony w nieuszkodzonym opakowaniu, asortyment, ilość i jakość towaru odpowiadają warunkom Umowy kupna.

VI. Zwrot towaru

6.1. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży zawartej w Sklepie elektronicznym zawiadamiając o tym Sprzedawcę na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia dostarczenia towaru. Pisemne oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy należy złożyć na adres e-mail: [email protected]

6.2. Kupujący może skorzystać z niniejszego Regulaminu 6.1. o którym mowa w ust. 1 swojego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wyłącznie w przypadku, gdy zwracany towar spełnia następujące wymagania:

6.2.1. towar nie może być używany, musi być nieuszkodzony i nie utracił wartości;

6.2.2. produkt musi być przedstawiony w oryginalnym opakowaniu producenta (opakowanie mogło zostać zmienione jedynie w zakresie niezbędnym do oględzin produktu) i nie utracił swojego komercyjnego wyglądu;

6.2.3. produkt musi pozostać z dołączonymi wszystkimi etykietami.

6.3. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć zwracany towar kurierowi, pokrywając wszelkie koszty z tym związane.

6.4. Wraz ze zwracanym produktem Kupujący musi złożyć Sprzedającemu wypełniony formularz wniosku o zwrot/wymianę produktu (wskazujący zwracany produkt oraz jego rachunek bankowy, na który należy przelać pieniądze za zwracany produkt) oraz dokument (fakturę ) oraz kartę gwarancyjną potwierdzającą zakup w Sklepie internetowym, jeśli została wydana.

6.5. Sprzedający po otrzymaniu niniejszego Regulaminu 6.1. pisemne oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy Kupna-Sprzedaży, o którym mowa w paragrafie, w terminie 5 dni kalendarzowych zwraca Kupującemu pieniądze zapłacone za towar (opłata za dostawę nie podlega zwrotowi), pod warunkiem, że zwracany towar był zgodny z niniejszym Regulaminem 6.2.

6.6. Wady sprzedanego towaru są usuwane, towar nieodpowiedniej jakości zostaje zastąpiony towarem odpowiedniej jakości, a towar jest zwracany zgodnie z Kodeksem Cywilnym Republiki Litewskiej oraz postanowieniami Regulaminu Handlu Detalicznego.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

7.1. Przy zamawianiu towaru w e-Sklepie nie jest konieczna rejestracja, ale dla prawidłowej realizacji zamówienia niezbędne jest podanie takich danych osobowych jak imię, nazwisko, e-mail, adres na który towar zostanie dostarczony, numer telefonu oraz inne dane określone w zamówieniu.

7.2. Kupujący potwierdza, że ​​jest świadomy swojego prawa do odmowy podania swoich danych osobowych, ale rozumie, że dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia na towary, jeśli Kupujący nie podaje tych danych i wyraża niezgodę na ich korzystanie w celach określonych w punkcie 7.5 Umowa kupna i sprzedaży towarów nie będzie mogła być zawarta i wykonana.

7.3. Rejestrując się w e-Sklepie i/lub składając zamówienie na towary, Kupujący potwierdza, że ​​wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych określonych w niniejszym Regulaminie, formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia i nie wnosi sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych przez Sprzedawcę w celach określonych w punkcie 7.5.

7.4. Kupujący ma prawo do zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi przetwarzanymi przez Sprzedawcę i sposobem ich przetwarzania, żądania sprostowania, zniszczenia swoich danych osobowych lub wstrzymania czynności przetwarzania danych (z wyjątkiem przechowywania), gdy dane są przetwarzane bez przestrzegania przepisów prawa Republiki Litewskiej.

7.5. Dane osobowe Kupującego są zbierane i przetwarzane w następujących celach: zawarcia Umowy, realizacji zamówień towarów, wystawiania dokumentów finansowych, rozwiązywania spraw związanych z dostawą i przekazaniem towarów, realizacji innych zobowiązań umownych. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych kontaktowych w celu marketingu towarów oferowanych przez Sprzedającego. Kupujący ma prawo w każdej chwili odmówić takiego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

7.6. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Kupującego wybranym przez siebie podmiotom trzecim wyłącznie w celach określonych w art. 7.5 Regulaminu. i tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów. W żadnym innym przypadku dane osobowe Kupującego nie będą udostępniane osobom trzecim za uprzednią zgodą Kupującego, z wyjątkiem przypadków, gdy Sprzedający jest do tego zobowiązany zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej.

7.7. Podczas rejestracji w e-Sklepie, wypełniając formularz zamówienia lub w inny sposób korzystając z e-Sklepu, Kupujący musi podać dokładne i poprawne dane. W przypadku zmiany danych podanych przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu rejestracyjnym, formularzu zamówienia lub innym korzystaniu ze Sklepu elektronicznego i ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania błędnych lub niedokładnych danych.

7.8. Rejestrując się w e-Sklepie i zamawiając towar Kupujący zobowiązuje się do ochrony i nieujawniania nikomu swoich danych logowania. W przypadku utraty danych do logowania Kupujący musi niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Kupujący jest odpowiedzialny za przekazanie swoich danych do logowania osobom trzecim. W przypadku korzystania z ofert przedstawionych przez Sprzedającego w e-Sklepie przez osobę trzecią, która zalogowała się danymi do logowania Kupującego, Sprzedający uważa tę osobę za Kupującego.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku próby uszkodzenia i/lub zakłócenia przez Kupującego sprawnego i/lub stabilnego funkcjonowania e-Sklepu lub naruszenia swoich zobowiązań, Sprzedający ma prawo w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia, ograniczyć lub zawiesić (wypowiedzenie) Kupującemu dostęp do usług e-Sklepu.

8.2. Sprzedawca ma prawo do czasowego lub bezterminowego zawieszenia (zakończenia) działalności Sklepu bez informowania Kupującego.

8.3. Kupujący i Sprzedający zgadzają się, że wszelkie informacje podane na stronie Sklepu Internetowego (w tym m.in. niniejszy Regulamin, opisy Dostawy, Płatności i Zwrotu towaru, informacje o Sprzedającym, towarach oferowanych do zakupu i ich cechach, itp. .) uważa się za przekazane Kupującemu w formie pisemnej.

8.4. Sprzedający przesyła Kupującemu wszelkie zawiadomienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym lub złożonym formularzu zamówienia.

8.5. Kupujący wszelkie powiadomienia, zapytania, reklamacje wszelkiego rodzaju itp. wysyła na e-mail Sprzedawcy podany w dziale „Kontakty” e-sklepu.

8.6. Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza i w żadnym wypadku nie może być rozumiany jako ograniczenie praw Kupującego (konsumenta) ustanowionych w aktach prawnych Republiki Litewskiej. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej. Do Umowy kupna-sprzedaży zawartej między Kupującym a Sprzedającym stosuje się prawo Republiki Litewskiej.

8.7. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sprzedającym wynikające z Umowy Kupna-Sprzedaży Towarów lub z nią związane będą rozstrzygane w drodze negocjacji między stronami. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane są w trybie określonym w aktach prawnych Republiki Litewskiej.